Договір

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ телекомунікаційних ПОСЛУГ

редакція від 01.08.2021

 

м. Каховка

Інтернет провайдер “СмартНет”, який належним чином зареєстрован відповідно до законодавства України та включений до Реєстру Провайдерів та провайдерів телекомунікацій, надалі – «Провайдер»,

керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент» або «Споживач»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Провайдера, укласти  цей Договір про надання телекомунікаційних послуг  (надалі – «Договір») на наступних умовах: відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України  «Про радіочастотний ресурс України», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій.

 

Терміни,  що  використовуються  у цьому Договорі  мають наступне значення:

 

Публічна оферта – пропозиція Провайдера (викладена на Сайті Провайдера), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Абонент  –  споживач  телекомунікаційних  послуг,  що  отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до  Телекомунікаційної  мережі  Кінцевого  обладнання,  що  перебуває  у  його власності або користуванні.

Кінцеве  обладнання  —  встановлене  у  Абонента  обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

Логін  — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп’ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

Cайт Провайдера – офіційна веб-сторінка Провайдера в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою http://smart.net.ua, яка є основним джерелом інформування Абонентів.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Провайдером, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

INTERNET або Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Заява про приєднання – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом одразу після підключення Провайдером Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера,  містить  в  собі  обов’язкові  реквізити  Абонента,  дату та адресу підключення (надання) Послуг та основні технічні характеристики Послуг.

Розрахунковий період –  період в рамках одного календарного місяця, протягом якого Сторони здійснювали виконання цього Договору.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.       Провайдер зобов’язується надавати Абоненту на платній основі телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги)  відповідно до обраних Абонентом Тарифів та/або Тарифних планів із числа установлених Провайдером (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов надання телекомунікаційних послуг Провайдера (надалі – Умови), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених  Послуг  при підключенні до телекомунікаційної мережі Провайдера (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.

1.2.       Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

1.3.       Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.

1.4.       Фактичне отримання Абонентом певної Послуги  та користування нею означає, що така  Послуга була замовлена Абонентом з урахуванням, в т.ч.  положень   невід’ємних частин Договору.

1.5.       Тимчасове припинення чи інше обмеження Провайдером в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.

 

  1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1.       Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Абонента до цього Договору наступним чином:

2.1.1.   Абоненти, які раніше отримували Послуги від Провайдера на підставі письмового договору, приєднуються до цього Договору шляхом оплати Послуг Провайдера та/або шляхом продовження користування Послугами Провайдера. Такими діями Абонент також підтверджує актуальність наданої раніше Провайдеру інформації про себе.

2.1.2.   Абоненти, які вперше звертаються за наданням Послуг до Провайдера, приєднуються до цього Договору шляхом ознайомлення з цим договором, та підтверджується шляхом оплати Послуг Провайдера.

2.2.       Абонент, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до цього Договору, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.       Умови надання Послуг:

3.1.1.   Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Провайдером таких Послуг і наявність у Провайдера технічної можливості надання Абоненту Послуг.

3.1.2.   Укладення Абонентом з Провайдером цього Договору.

3.1.3.   Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення Абонента.

3.1.4.   Замовлення Абонентом Послуг.

3.1.5.   Оплата Абонентом Послуг Провайдера.

3.1.6.   Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.

3.2.       У разі технічної необхідності Провайдер має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів, за умови належного повідомлення Абонента про таку зміну.

3.3.       Провайдер розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту.

3.4.       Провайдер надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.

3.5.       Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

3.6.       Провайдер здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплат за такі Послуги.

3.7.       Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.

3.8.       Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:

3.8.1.   Абонент має право на тимчасове припинення надання Провайдером Послуг на  строк, вказаний у письмовій заяві Абонента, але не більше ніж на 12 (дванадцять) місяців, на підставі письмової заяви, наданої Провайдеру, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати тимчасового припинення надання Провайдером Послуг, або у разі наявності технічної можливості у Провайдера, у термін визначений у заяві Абонента. У заяві слід вказати причину та бажаний строк тимчасового припинення надання Послуг. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві період нараховується та сплачується на умовах, зазначених на Сайті Провайдера.

3.8.2.   Провайдер має право тимчасово припинити надання Послуг Абоненту у зв’язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв’язку із закінченням коштів за передплачені Послуги.

3.8.3.   Провайдер має право припинити, у встановленому законодавством порядку, надання Послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.

3.8.4.   Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту на  час запланованого профілактичного обслуговування мережі (профілактичних, ремонтних чи інших робіт) попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Провайдера відповідної інформації, не менше ніж за 14 (чотирнадцять)  календарних днів до початку проведення таких робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця. Перерва в наданні Послуг понад встановлений строк компенсується Провайдером шляхом продовження надання Послуг у наступному Розрахунковому періоді на такий строк.

3.8.5.   Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання, в т.ч. й для надання Послуг третім особам, а також виявлення фактів несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж або технічних засобів Провайдера.

3.9.       Порядок і строки інформування Провайдером Абонента:

3.9.1.   На підставі письмового запиту Абонента Провайдер протягом місяця з моменту отримання запиту надає Абоненту інформацію про отримані ним Послуги.

3.9.2.   Провайдер інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять)  календарних днів до введення таких змін у дію.

3.9.3.   Провайдер інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на  час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера не менше ніж за 14 (чотирнадцять)  календарних днів до початку проведення таких робіт.

3.9.4.   Провайдер інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Провайдера протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Провайдеру стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.

3.9.5.   Провайдер інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Провайдером Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера у строки, передбачені законодавством.

3.10.    Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Провайдера, а також до Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, Державної інспекції зв’язку, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Провайдера.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.       Провайдер має право на:

4.1.1.   Тимчасове припинення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв’язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв’язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після одержання письмового попередження.

4.1.2.   Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.

4.1.3.   Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

4.1.4.   Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

4.1.5.   Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг.

4.1.6.   У разі наявності технічної можливості у Провайдера, усунення пошкоджень Кінцевого обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки Абонента за Тарифами встановленими Провайдером.

4.1.7.   Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

4.2.       Провайдер зобов’язаний:

4.2.1.   Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).

4.2.2.   Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

4.2.3.   Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

4.2.4.   Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.

4.2.5.   Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.

4.2.6.   Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.

4.2.7.   Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов’язанням пред’являти посвідчення Абоненту.

4.2.8.   Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

4.2.9.   Нести інші обов’язки відповідно до законодавства.

4.3.       Абонент має право на:

4.3.1.   Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Провайдера не менш ніж за 14 (чотирнадцять)  календарних днів до такого розірвання.

4.3.2.   Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

4.3.3.   Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

4.3.4.   Отримання від Провайдера відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.

4.3.5.   Обмеження Провайдером доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Провайдера у встановленому порядку.

4.3.6.   Зміну Тарифного плану шляхом надання відповідної письмової заяви Провайдеру за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати зміни Тарифного плану.

4.3.7.   Повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.

4.3.8.   Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов’язків, передбачених цим Договором або законодавством.

4.3.9.   Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

4.3.10.                Переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

4.3.11.                Оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством.

4.3.12.                Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

4.4.       Абонент зобов’язаний:

4.4.1.   Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та відповідно до законодавства.

4.4.2.   Повідомляти у місячний строк Провайдера про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у договорі.

4.4.3.   Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;.

4.4.4.   Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

4.4.5.   Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

4.4.6.   Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

4.4.7.   Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

4.4.8.   Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном чи по e-mail, зазначених в статті 9 цього Договору.

4.4.9.   Надавати відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.

4.5.       Нести інші обов’язки відповідно до законодавства.

 

  1. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.       Надання щомісячних Послуг здійснюється на умовах попередньої оплати, яка здійснюється до 01 (першого) числа Розрахункового періоду  в національній валюті згідно Тарифів Провайдера затверджених згідно із законодавством.  Зарахування оплати здійсненої Абонентом здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів з дати її здійснення.

5.2.       У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом Розрахункового періоду вони переносяться на наступний Розрахунковий період.

5.3.       Абонент здійснює оплату одноразових платежів, передбачених домовленістю Сторін, згідно встановлених Провайдером відповідно до законодавства Тарифів за 3 дні до надання послуги.

5.4.       Вартість зміни Тарифу оплачується в розмірі встановленому Провайдером згідно Тарифів, які розміщені на Сайті Провайдера.

5.5.       Авансові платежі, що надійшли від Абонента, витрачаються  на покриття щомісячних витрат згідно обраного Абонентом Тарифного плану.

5.6.       В разі, якщо залишок коштів оплачених Абонентом, є недостатнім для оплати щомісячних послуг, послуга з доступу до мережі Інтернет не надається доки Абонент не внесе суму достатню для оплати послуг.

5.7.       Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуг згідно обраного Тарифу,  з переліку який встановлений Провайдером та розміщений на Сайті Провайдера.

5.8.       Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Провайдера, або у меражах прийому платежув EasyPay та 24nonStop. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Абонентом з обов’язковим посиланням особового рахунку, адреси надання послуг і зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Абонента, що необхідно для повної ідентифікації Абонента.

5.9.       Зменшення Абонентом оплати не здійснюється для випадків, що передбачені п. 4.1.5, а також для випадків короткочасних перерв тривалістю менше доби. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов’язку їх оплати  відповідно до Договору та діючих  на момент оплати Тарифів та Умов.

5.10.    У випадку прострочення Абонентом здійснення оплат згідно цього Договору Провайдер має право призупинити надання послуг Абоненту до повної сплати заборгованості.

5.11.    Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких тимчасово припинено, Провайдер протягом двох робочих днів після погашення заборгованості відновлює надання Послуг,  висунувши, за наявності технічної необхідності, вимогу, що стосується повторного підключення.

5.12.    Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.

5.13.    Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Провайдера. Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Провайдера щодо обсягу спожитих послуг. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг не відбуватиметься.

5.14.    Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Провайдер, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Провайдером поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов’язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін. Провайдер повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.

5.15.    За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, плата за надання Послуг нараховується в повному обсязі.

5.16.    Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.       За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до  законодавства України, зокрема пунктів 37 та 40 Правил, та вимог, встановлених домовленостями Сторін.

6.2.       Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення зі сторони Абонента при самостійному підключенні несе Абонент.

6.3.       Провайдер відповідає за збитки, яких зазнає Абонент у результаті використання або невикористання Послуг Провайдера, якщо документально доведені прямі винні дії або бездіяльність самого Провайдера. Відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Провайдером умов Договору вирішується в судовому порядку.

6.4.       Провайдер не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

–        використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Провайдера, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання;

–        несанкціонованого втручання у роботу мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії або Кінцевого обладнання, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;

–        настання форс-мажорних обставин;

–        вини Абонента встановленої Договором та законодавством.

6.5.    У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

6.6.    Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань унаслідок дії обставин непереборної сили,  включаючи, але не обмежуючись: землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха тощо, воєнні дії, викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд ліній телекомунікацій, що використовуються Провайдером тощо, а також рішення та дії органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню Договору.

6.7.     Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним  погодженням.

6.8.     У разі, якщо на час звернення до суду будь-якою із Сторін, нижченаведене не буде суперечити законодавству, то буде застосовуватися договірна підсудність, а саме: у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду за місцезнаходженням Провайдера.

 

  1. СТРОК ДІЇЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

7.1.    Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Сайті Провайдера.

7.2.    Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.

7.3.    У випадку, як-що жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.

7.4.    Провайдер може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті Провайдера за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін.

7.5.    Якщо Абонент не згоден з внесеними Провайдером змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Провайдера інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами в цей Договір.

7.6.    Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Провайдером, письмово повідомивши Провайдера не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору.

7.7.    Провайдер може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладені цього Договору.

7.8.    У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами, залишок невикористаних коштів, крім випадків зазначених у цьому Договорі.

7.9.    У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Провайдер може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

7.10.Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій, про що Провайдер не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера.

 

  1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1.    Сторони зобов’язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.2.    Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», які розміщені на сайті Провайдера.

8.3.    Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.

8.4.    Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Провайдеру на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, Статутом Провайдера.

8.5.    У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

  1. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

Інтернет-провайдер «СмартНет»

Поштова адреса: 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул. Соборності, 18

Адреса Сайту Провайдера:  http://smart.net.ua

Реквізіти:

Отримувач:  ФОП ШТЕФАН М. О.
ЄДРПОУ 2803600778
р/р № UA103524790000026002052225759
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 352479)
Призначення платежу: Сплата за послугу інтернет, особовий рахунок або договір № _____, прізвище __________, адреса _____________
У призначенні платежу обов’язково вказувати особовий рахунок, прізвище та адресу!

тел.  +380504313333 (тарифікація згідно з умовами тарифного плану),

e-mail: support@smart.net.ua